15. 8. 2020  3:11      Marcela        
Univerzitní informační systém

Žádost o ubytování


Aplikace Žádost o koleje slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení a v případě zamítnutí žádosti umožňuje podat odvolání. Aplikace je přístupná uchazečům prezenční formy studia. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Podávání žádostí o ubytování probíhá v období vymezeném milníkem univerzitního harmonogramu Podávání žádostí o koleje uchazeči (v systému návratek). Žádost podávají uchazeči vždy jen jednu, a to i v případě, že jsou přijati do více studií na více fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podání žádosti

Záložka Podání žádosti umožňuje uchazeži podání žádosti o ubytování. V aplikaci je uveden termín podávání žádostí, adresa trvalého bydliště, případně další informace. Podle adresy trvalého bydliště se dopočítává vzdálenost a doba dojezdu do místa studia. Proto je nutné zkontrolovat správnost zde uvedené adresy. Probíhá-li období pro podávání žádostí, je zobrazeno tlačítko , jehož stisknutím se žádost o ubytování podá.

O změnu adresy je možné požádat na studijním oddělení příslušné fakulty.

Po podání žádosti je možné do formuláře doplnit další důvody pro udělení kolejí. Extrabodový důvod se k žádosti o koleje přidá výběrem z nabídky Přidat důvod a stisknutím tlačítka . Pro extrabodový důvod typu Maximální – ruční je nutné zadat i požadovaný počet bodů. Přehled přidaných extrabodových důvodů je zobrazen v tabulce, u každého důvodu je uvedena maximální hranice bodů, které je možné za kritérium obdržet a návrh bodů zadaný uchazečem. Prostřednictvím ikony  je nutné připojit naskenovaný doklad nároku extrabodového kritéria. Přidané důvody podléhají schválení ubytovací komisí. Extrabodový důvod lze odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . V rámci bodů se mohou vyskytnout i položky, u kterých chybí údaje pro výpočet (typicky průměr, minutáž apod.) Tyto údaje budou hromadně dopočítany po ukončení sběru žádostí.

Tlačítkem může uchazeč svoji žádost o ubytování zrušit. Stornování je definitivní a nevratné. Po ukončení termínu podávání žádostí může s žádostí manipulovat pouze správce administrativy kolejí.

Stav žádosti

Záložka Stavu žádosti zobrazuje průběžný stav žádosti o ubytování běhěm jejího zpracování administrativou kolejí. Zobrazován je stav zpracování žádosti, body přidělené za jednotlivé algoritmy, adresu trvalého bydliště atd.

Stavy žádosti o ubytování a jejich význam:

  • podána – žádost je podaná a zařazena ke zpracování;
  • vyhověno – koleje byly přiděleny;
  • zamítnuto – koleje nebyly v tomto akademickém roce uděleny;
  • stornovaná – žádost byla zneplatněna, správce administrativy kolejí ji může převést zpět do stavu podána.

Odvolání

Záložka Odvolání je zobrazováná uchazečům, jejichž žádost o ubytování byla zamítnuta. Uchazeč má možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání s žádostí o přezkoumání rozhodnutí.

Období, ve kterém lze odvolání podat, se pro uchazeče řídí milníkem univerzitního harmonogramu Odvolání k žádosti o ubytování uchazeči (v systému návratek).

Odvolání se podává vyplněním důvodu odvolání, případně připojením přílohy dokladující tento důvod a stisknutím tlačítka . Podané odvolání je předáno správci ubytování k posouzení.